Οι εταιρείες 1) Γνώμων Πληροφορική, 2) Cyberce, 3) Intraway και 4) SDC κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Μελέτη προσδιορισμού μοντέλου δεδομένων της δράσης Διαύγεια».

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 79.950 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.