Οι εταιρείες 1) Cosmos Business Systems, 2) Hipac, 3) Pansystems και 4) Κόντης, κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό του ΙΚΑ, ο οποίος έληγε σήμερα.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προσφορά για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού για την κάλυψη αναγκών των Διοικητικών και Υγειονομικών Μονάδων ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 144.000 ευρώ.