Οι ενώσεις εταιρειών 1) DiMicro - Impetus - Top Vision, 2) Data Concept - Hypertech, 3) Amco - 3Data - Tredit και η εταιρεία 1) Zelitron κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Ολοκληρωμένο Τηλεματικό Σύστημα Παροχής Πληροφοριών για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ευβοίας".

Στόχος του έργου είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία μιας πλατφόρμας διαχείρισης πληροφοριών για την συλλογή, ενοποίηση, ομογενοποίηση και μεταφορά των δεδομένων στις παρακάτω θεματικές: α) πληροφορίες για τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς καθώς και άλλων, μελλοντικών εφαρμογών ευφυών μεταφορών (λχ συνθήκες οδικού δικτύου, κυκλοφοριακός φόρτος, διαθέσιμες θέσεις πάρκινγκ) και β) άλλων χρήσιμων πληροφοριών (έκτακτα συμβάντα, πολιτιστικά θέματα, θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος) με τελικό σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των πολιτών της Νομαρχίας.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται οι παρακάτω εργασίες: α) Ψηφιακή αποτύπωση δικτύου και των προσφερόμενων υπηρεσιών των Μέσων Μαζικών Μεταφορών που λειτουργούν στην χωρική ενότητα της Νομαρχίας (ΚΤΕΛ,  στοιχεία για την γέφυρα, Ferry boat κ.ο.κ.), β) Συλλογή πληροφοριών, ταξινόμηση και δρομολόγηση των μηνυμάτων (κοινωνικού, ενδιαφέροντος λ.χ. έκτακτες καιρικές συνθήκες, διάφορες επίκαιρες ανακοινώσεις κοκ ) προς τις Ηλεκτρονικές Πινακίδες, γ) Προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου λογισμικού, εξοπλισμού και εφαρμογών, δ) Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικών πληροφοριακών πινακίδων, ε) Κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών τελών GPRS κατά την περίοδο υλοποίησης του έργου και μέχρι την οριστική παραλαβή του, στ) Εκπαίδευση προσωπικού και τεκμηρίωση έργου και ζ) Εγγύηση και συντήρηση / τεχνική υποστήριξη.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2.4: “Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και καινοτόμες ενέργειες”, Κατηγορία πράξης: 404 “Υποδομές ΚτΠ στις Μεταφορές” του Ε.Π. “ΚτΠ”. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 342.820 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.