Οι εταιρείες 1) Byte, 2) Entersoft, 3) Quality & Reliability και η ένωση εταιρειών 1) Profile-iTeam κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος έληγε σήμερα.

Ο ακριβής τίτλος του έργου είναι “Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας ενός πληροφοριακού συστήματος για τον ανασχεδιασμό των λογιστικών διαδικασιών και την υλοποίηση νέου συστήματος οικονομικών υπηρεσιών”. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση του λογισμικού του Συστήματος Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ΣΔΕΠ) καθώς και των απαιτούμενων αρχικών αδειών χρήσης (ονομαστικές άδειες χρήσης για 20 χρήστες).

Ακόμα, είναι η ανάπτυξη, παραμετροποίηση και προσαρμογή του νέου ΣΔΕΠ με βάση τις εργασίες του Βασικού Λογιστικού Κυκλώματος της ΕΥΔΑΠ.

Επίσης, ο σχεδιασμός και ανάπτυξη όλων των απαιτούμενων διεπαφών (interfaces) με τα υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα. Η λειτουργικότητα των προς ανάπτυξη διεπαφών θα πρέπει να είναι κατ΄ ελάχιστο αντίστοιχη ή και βελτιστοποιημένη σε σχέση με την λειτουργικότητα των υφιστάμενων διεπαφών. Τέλος, το έργο περιλαμβάνει ελέγχους καλής λειτουργίας της υλοποίησης, συλλογή και μετάπτωση στο νέο ΣΔΕΠ όλων των κύριων αρχείων (Master Files) και των αρχείων συναλλαγών (Transaction Files) ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μετάβαση στο νέο ΣΔΕΠ καθώς και η Εκπαίδευση Βασικών Χρηστών (Key Users) και παροχή εγχειριδίων τεκμηρίωσης (user manuals). Η διάρκεια του έργου είναι συνολικά έξι μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 280.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.