Οι ενώσεις εταιρειών Byte Computer-iKnowHow, Intrasoft International-OTE και PwC Business Solutions-Cosmos Business Systems-Quality & Reliability, καθώς και η εταιρεία Unisystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στον διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Υλοποίηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.), σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».

Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω της προσαρμογής και επέκτασης του υπάρχοντος ΟΠΣ, για την κάλυψη των απαιτήσεων που θέτει η Προγραμματική Περίοδος 2014-2020, όπως εκφράζονται στα Συστήματα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) και σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε. βάσει του e-Cohesion. Τα επιμέρους αντικείμενα του έργου αφορούν στην μελέτη και υλοποίηση των ακόλουθων απαιτήσεων: Διαδικτυακή Πύλη (Portal), Σύστημα Διαχείρισης Πράξεων και Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, Υποσύστημα Υποστηρικτικών λειτουργιών, Σύστημα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (ΒΙ), Υποσύστημα Παραγωγής Εγγράφων και Αναφορών, Υποσύστημα Διαλειτουργικότητας με τρίτα συστήματα, Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών, Διαδικτυακός Τόπος Ενημέρωσης Πολιτών, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωση Συστήματος. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 4.895.400 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης ύψους 1.230.000 ευρώ, με Φ.Π.Α.