Ο όμιλος της Άλφα Γκρίσιν εμφάνισε ζημιές έναντι κερδών το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μητρική εμφάνισε κέρδη και μείωση πωλήσεων.

Αναλυτικά σε επίπεδο μητρικής, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 20,6 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 24,4% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 2008. Σημαντική είναι η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 20%, χάρη στην αναδιοργάνωση της εταιρείας και τις οικονομίες κλίμακας που προέκυψαν από την απορρόφηση της “ΓΚΡΙΣΙΝ ΠΑΠΠΑΣ Α.Ε”, η οποία επέτρεψε στην εταιρεία να γυρίσει στην κερδοφορία. Τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ έναντι 2,07 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 15%. Η εταιρεία εμφανίζει κέρδημετά από φόρους 134 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 815 χιλ. ευρώ τη χρήση 2008.Οι ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες εμφανίζονται θετικές,ενώ ένα μεγάλο ποσό έχει κατευθυνθεί στην εξυπηρέτηση αφενός τόκων και αφετέρου φόρων εξ΄ αιτίας του φορολογικού ελέγχου που δέχθηκε η εταιρείαστις αρχές του 2009.