Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, ο Όμιλος Profile εμφανίζει αυξημένη κερδοφορία σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010, τόσο σε επίπεδο λειτουργικού κέρδους, όσο και σε EBIDTA.

Πιο συγκεκριμένα, σε ενοποιημένο επίπεδο ο Όμιλος PROFILE εμφανίζει κύκλο εργασιών €2,74 εκατ. για το α’ τρίμηνο του 2011 από €2,82 εκατ. το προηγούμενο έτος, ενώ τα Κέρδη προ Αποσβέσεων, Τόκων και Φόρων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε €495 χιλ. από €265 χιλ., καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 86,64%. Το λειτουργικό κέρδος έφτασε τα €122 χιλ., τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας τα €33 χιλ., ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €51 χιλ. για το α’ τρίμηνο του 2011.