Σε έρευνα της ομάδας ΙΒ 3, που δραστηριοποιείται στους κόλπους της Κοινωνίας της Πληροφορίας, παρουσιάστηκε η κατάσταση στον χώρο των ηλεκτρονικών αγορών με έμφαση σε ότι συμβαίνει στην ελληνική αγορά.

Η έρευνα ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2007 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008. Ο στόχος της έρευνας ήταν να εξετάσει και να προσδιορίσει την επίδραση της κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ των εταίρων μιας εφοδιαστικής αλυσίδας στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Μεθοδολογία
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε χωρίστηκε σε δύο ερευνητικές φάσεις. Η πρώτη με διερευνητικό χαρακτήρα περιλάμβανε μελέτες περίπτωση, focus groups και συνεντεύξεις με θέμα τις οργανωσιακές αξίες. Στην δεύτερη φάση επιβεβαιώθηκαν τα προηγούμενα δηλαδή το θεωρητικό μοντέλο.Όσον αφορά το ποιοτικό κομμάτι της έρευνας, ο κύριος στόχος ήταν ο προσδιορισμός των παραγόντων της κουλτούρας ενός οργανισμού που επηρεάζουν την υιοθέτηση διεπιχειρησιακών συνεργασιών, έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και στην ποσοτική έρευνα.

Το τελευταίο και πιο σημαντικό βήμα ήταν η ανάπτυξη του εργαλείου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο του θεωρητικού μοντέλου. Πέρα από τα ερωτηματολόγια, δεδομένα συλλέχθηκαν και από άλλους οργανισμούς, όπως στατιστικές εταιρείες και ενδιάμεσους. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2007 και τον Ιανουάριο του 2008.

Υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου
Όπως προέκυψε από την έρευνα οι εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου που χρησιμοποιούνται περισσότερο από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η ηλεκτρονική παραγγελιοληψία, οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες και οι ηλεκτρονικές προμήθειες. Τελευταία σε διεισδυτικότητα φαίνεται η εφαρμογή του transaction clearing (διαγρ.1).

Τα ίδια περίπου αποτελέσματα υπήρξαν και στις υπηρεσίες που μελλοντικά θα εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι και στο μέλλον οι εφαρμογές ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, ων ηλεκτρονικών δημοπρασιών και προμηθειών συνεχίζουν να κρατούν τα πρωτεία στις προτιμήσεις των εταιριών το ηλεκτρονικό εμπόριο (διαγρ.2).

Ανταγωνιστικότητα της εταιρείας
Η συμμετοχή μιας επιχείρησης σε ηλεκτρονικές αγορές βελτιώνει πάρα πολύ την ανταγωνιστικότητά της στην αγορά, όπως ισχυρίζονται οι συμμετέχοντες. Γενικότερα, οι εταιρείες κερδίζουν σημαντικά σε θέματα παραγωγικότητας του προσωπικού, σε ποιότητα, σε χρόνους προμήθειας και διαχείρισης, σε κερδοφορία και φυσικά σε εξοικονόμηση κόστους (διαγρ.3).

Άλλο ένα θέμα που εξετάστηκε ήταν η σχέση που έχουν οι ανταγωνιστές της κάθε εταιρείας με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Όπως προέκυψε, περισσότεροι από τους μισούς ανταγωνιστές των εταιρειών χρησιμοποιούν ηλεκτρονικές αγορές με αποτέλεσμα τη βελτίωση της εικόνας τους στους προμηθευτές, στους αγοραστές και γενικότερα στην αγορά (διαγρ.4).