Το Πλαίσιο προτίθεται να συμμετέχει στο δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό, που προκήρυξε με την υπ αριθμ. 8/Α/2009 διακήρυξή του ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων για την προμήθεια προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptops) και ο οποίος θα διενεργηθεί στις 26 Οκτωβρίου του 2009.

Επίσης, η εταιρεία ανακοινώνει την πρόθεσή της για συμμετοχή, εντός ενός έτους από σήμερα, σε διαδικασίες ανάληψης έργων, προμηθειών και υπηρεσιών του Δημοσίου, ν.π.δ.δ., ΟΤΑ και κάθε εν γένει φορέα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε όλες δε τις μετόχους της -ανώνυμες εταιρίες, οι οποίες τυχόν δεν έχουν προβεί στη μέχρι φυσικού προσώπου, κατά την έννοια του Π.Δ. 82/1996, ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες στο άρθρο 2 παράγρ. 3 του Π.Δ. 82/1996 κυρώσεις.