Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της συνάντησης για το Ευρωπαϊκό έργο E-SENS (Electronic Simple European Networked Services), που διοργανώθηκε στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στις 25 και 26 Ιουνίου 2013.

Σκοπός της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των εργασιών για τη διαμόρφωση των απαιτήσεων για τη παροχή διασυνοριακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις στους τομείς των Επιχειρήσεων, των Δημοσίων Προμηθειών, της Δικαιοσύνης και της Υγείας.

Οι εν λόγω απαιτήσεις θα ληφθούν υπόψη στη ανάπτυξη πρότυπων μονάδων λογισμικού που θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης μειώνοντας το κόστος ανάπτυξης των έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση στην Ελλάδα και την Ευρώπη διότι θα παρέχει ασφαλείς συναλλαγές μέσω κοινά αποδεκτών υποδομών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για ηλεκτρονική ταυτοποίηση των χρηστών, χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών, πιστοποιημένη ασφαλή ανταλλαγή ηλεκτρονικών εγγράφων και πληροφοριών και ανταλλαγή πληροφοριών για διοικητικές διαδικασίες και έγγραφα με τυποποιημένο τρόπο.

Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες, ενώ το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνηση έχει αναλάβει το συντονισμό της πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων του έργου σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν σε αυτό.