Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών «Διαδικασία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ» και «ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ» το έργο «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης του Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορίων & Επικοινωνίας (ΤΠΕ) της ΕΥΔ ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014-20250».

Η διάρκεια του έργου ανέρχεται στους δέκα μήνες, ενώ ο προϋπολογισμός του στα 90.000 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) . Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.