Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην Active Computer Systems έργο για την προμήθεια, εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας εξοπλισμού Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και λογισμικών σε 104 σχολικές μονάδες των μικρών νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με στόχο την ενίσχυση της χρήσης ψηφιακής τεχνολογίας κατά τη διδακτική πράξη στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση — Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 368.397 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).