Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ματαίωσε τον διαγωνισμό του έργου "Μελέτη και εφαρμογή λειτουργικής διασύνδεσης μητρώου ειδών, υγειονομικών υλικών και αντιδραστηρίων με λογαριασμούς αναλυτικής κοστολόγησης των μονάδων υγείας".

Όπως υποστηρίζει, “το εναπομείναν χρονικό διάστημα, μέχρι την λήξη του φυσικού αντικειμένου, δεν επιτρέπει την διασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας παροχής υπηρεσιών, την ομαλή εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, προϋπολογισμού 420.168 ευρώ πλέον ΦΠΑ”.

Η ένωση των εταιρειών Planet – S.I.B.A. Soft ήταν πρώτη στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ενώ είχαν επίσης, καταθέσει προσφορά οι κοινοπραξίες K.P.M.G. Σύμβουλοι – Computer Solutions και Μελέτες Σύμβουλοι – Computer Team.