Το ΑΙΤ ανακοίνωσε την έναρξη του ερευνητικού προγράμματος COCONUT (www.ict-coconut.eu), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος-Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (FP7).

Το ΑΙΤ συμμετέχει στο έργο με διάφορες τεχνικές αρμοδιότητες, καθώς και με τις σχετικές τεχνο-οικονομικές μελέτες. Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες, ενώ θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 2.700.000 € από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στόχος του ευρωπαϊκού προγράμματος COCONUT (COst-effective COhereNt Ultra-dense-WDM-PON for lambda-To-the-user access networks) είναι ο ορισμός, η μελέτη και η υλοποίηση ενός νέου, πλήρως επεκτάσιμου, δίκτυου οπτικών ινών (FTTH), το οποίο θα διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες του δικτύου, όσον αφορά την αξιοποίηση του εύρους ζώνης (bandwidth) και τον αριθμό των εξυπηρετούμενων χρηστών.

Η κοινοπραξία του έργου COCONUT αποτελείται από ένα καλά ισορροπημένο σύνολο ακαδημαϊκών και βιομηχανικών εταίρων με ηγετική θέση στον τομέα των οπτικών δικτύων πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων: ενός σημαντικού φορέα εκμετάλλευσης δικτύου (British Telecom), ενός προμηθευτή του συστήματος (Ericsson AB), μιας εταιρείας παροχής προηγμένων φωτονικών συσκευών (III-V Lab), δύο μικρομεσαίων επιχειρήσεων (PROMAX και OPTRONICS), και τριών ακαδημαϊκών οργανισμών (Scuola Superiore Sant’Anna, Universitat Politecnica de Catalunya και ΑΙΤ).

Το ΑΙΤ συμμετέχει στο έργο με την ερευνητική ομάδα Δικτύων και Οπτικών Επικοινωνιών (Networks and Optical Communications – NOC), η οποία θα αναλάβει τη σχεδίαση της αρχιτεκτονικής και των βασισμένων σε FPGAs μηχανισμών, για την υλοποίηση των τερματικών συσκευών και την αξιολόγηση των επιδόσεων του συστήματος.