Είναι γεγονός ότι διανύουμε περίοδο κρίσης η οποία έχει ως κύρια συνέπεια τη συνεχή μεταβολή στις συνθήκες της αγοράς. Το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, απαιτεί μείωση λειτουργικού κόστους και ευελιξία στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, δίνοντας στις εταιρείες που έχουν το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό το συγκριτικό πλεονέκτημα, στην προσπάθειά τους για επιβίωση.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο ρόλος των διευθύνσεων ανθρώπινου δυναμικού αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιμος και η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εκτέλεση των εργασιών τους με τη χρήση σύγχρονων λύσεων Πληροφορικής, αποκτά στρατηγική σημασία.
Το έργο που καλείται να επιτελέσει η Διεύθυνση HR είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων διαδικασίες πρόσληψης / απόλυσης μόνιμου ή έκτακτου προσωπικού, παρακολούθηση και καταγραφή της παρουσίας / απουσίας του προσωπικού, διεκπεραίωση αιτημάτων αδείας κ.α. Ο όρος e-HR χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τη δεκαετία του ’90 και αναφέρεται στη διεξαγωγή των εργασιών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) χρησιμοποιώντας το Internet ή/και το Intranet.

Ενα σύστημα e-HR, περιλαμβάνει διαδικτυακές πύλες (portals) στελεχών και εργαζομένων καθώς και web εφαρμογές (Intranet, Extranet, mobile applications) και επιτρέπει αφενός στους εργαζόμενους να έχουν άμεση πρόσβαση στην εταιρική πληροφόρηση και αφετέρου στα στελέχη να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και δεδομένα, να διεξάγουν αναλύσεις, να λαμβάνουν αποφάσεις και να επικοινωνούν μεταξύ τους αλλά και με τρίτους.  Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει το eHR σήμερα, είναι ο σχεδιασμός ειδικών ηλεκτρονικών φορμών και κοινών interfaces με τα οποία θα μπορούν να  εξοικειώνονται εύκολα και γρήγορα όλοι οι εργαζόμενοι μιας επιχείρησης.

Τα επίπεδα διαχείρισης της τεχνολογίας από το e-HR
• Δημοσιοποίηση της πληροφορίας: Περιλαμβάνει την αμφίδρομη  επικοινωνία της επιχείρησης με τους εργαζομένους ή τα στελέχη. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί το Intranet σαν κύριο μέσο διανομής της πληροφορίας αλλά και ηλεκτρονικής εκπαίδευσης των εργαζομένων (eLearning).
• Αυτοματοποίηση των διαδικασιών (Business Process Management) με ολοκλήρωση της ροής εργασιών: Η χρήση εγγράφων για τη διεκπεραίωση των εργασιών του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, αντικαθίσταται από την ηλεκτρονική εισαγωγή δεδομένων και τη χρήση ηλεκτρονικών φορμών (π.χ. ηλεκτρονική αίτηση αδείας, ηλεκτρονική φόρμα αίτησης πρόσληψης) ελαχιστοποιώντας τους χρόνους απόκρισης στα αιτήματα των εργαζομένων και τα ανθρώπινα λάθη, μειώνοντας παράλληλα το σχετικό λειτουργικό κόστος. Ετσι δίνεται η δυνατότητα στον HR Manager να επιτηρεί, να αναλύει, να ελέγχει και να βελτιώνει την εκτέλεση των διαδικασιών HR σε πραγματικό χρόνο.
• Μετασχηματισμός της διαδικασίας HR: Το e-HR μετασχηματίζει το ρόλο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού από απλά λειτουργικό/ διαχειριστικό σε στρατηγικό. Η λειτουργία του HR Manager δεν περιορίζεται πια στην απλή διεκπεραίωση διαδικασιών HR, αλλά μετασχηματίζεται και αναβαθμίζεται αποκτώντας ιδιαίτερη σημασία σε στρατηγικό επίπεδο.

Με την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης λύσης eHR επιτυγχάνονται τα ακόλουθα:
• Αμεση ένταξη νέων υπαλλήλων στην επιχείρηση και δημιουργία κοινής εταιρικής κουλτούρας
• Αμεση πρόσβαση για όλους τους εργαζόμενους στην πληροφόρηση σχετικά με την δομή, τις δραστηριότητες και τα προϊόντα της εταιρείας
• On line εκπαίδευση προσωπικού με ελάχιστο κόστος
• Γρήγορη εκτέλεση εσωτερικών εργασιών
• Αμεση ενημέρωση όλων των υπαλλήλων της εταιρείας σχετικά με τα νέα της εταιρείας
• Αμεση επικοινωνία των υπαλλήλων με την διοίκηση και δυνατότητα υποβολής προτάσεων

Σε στρατηγικό επίπεδο το eHR βοηθάει τις επιχειρήσεις στην επίτευξη:
• Υψηλού Επιπέδου Δέσμευσης: αναφέρεται στο επίπεδο εμπιστοσύνης μεταξύ της διοίκησης και του ανθρώπινου δυναμικού
• Υψηλού Επιπέδου Ικανοτήτων: αναφέρεται στις ικανότητες των εργαζομένων να μαθαίνουν νέες δραστηριότητες και ρόλους
• Αποτελεσματικότητας Κόστους: μείωση κόστους / αύξηση παραγωγικότητας / αύξηση αποτελεσματικότητας.

Η σουίτα eHR της EXODUS ενσωματώνει αρμονικά στην πλατφόρμα eCentric τις μοναδικές δυνατότητες που παρέχει το Intranet και τα συστήματα αυτοματοποίησης διαδικασιών (Business Process Management) και ηλεκτρονικής μάθησης (eLearning) δημιουργώντας ένα ευέλικτο και φιλικό 100% web based περιβάλλον εργασίας.

Το eHR προσφέρει μοναδικές δυνατότητες αυτοματοποίησης και ολοκλήρωσης συστημάτων και διαδικασιών αποτελώντας ένα ισχυρό εργαλείο στην υπηρεσία του σύγχρονου HR Manager.