Οι εταιρείες 1) OTE, 2) Data Concept και 3) Globo κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για λογαριασμό του Δήμου Πατρέων με τίτλο "Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα παροχής ευρυζωνικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων του Δήμου Πατρέων".

Το εν λόγω έργο αφορά στην αναβάθμιση και ανάπτυξη υποδομών, πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών – ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων προκειμένου να αναδειχθούν και να προωθηθούν πρακτικές και υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τη σκοπιμότητα, την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητα των ευρυζωνικών υποδομών που έχουν αναπτυχθεί από τον Δήμο και άλλους φορείς στην περιοχή κατά το τελευταίο διάστημα. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 520.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.