Η ένωση εταιρειών 1) Data Concept - Dotsoft και οι εταιρείες 2) IMC και 3) Knowledge κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό για το έργο με τίτλο "Προώθηση της ευρυζωνικότητας παρέχοντας ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνεργασίας (Collaboration Environment) με χρήση τεχνολογιών γνώσης για την υποστήριξη ΜΜΕ από το Επιμελητήριο Κέρκυρας".

Το έργο έχει ως στόχο να παρέχει στα μέλη του ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον ηλεκτρονικής συνεργασίας με εφαρμογές με την μορφή SaaS (Software as a Service). Το περιβάλλον αυτό θα παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσει μία ΜΜΕ κατ’ ελάχιστον να συνεργαστεί αποτελεσματικά με τους εξωτερικούς συνεργάτες της που υλοποιούν εξ’ αποστάσεως έργα για αυτή και επιπλέον να υποστηρίξει διάφορες παραγωγικές και υποστηρικτικές της λειτουργίες.

Με την υπηρεσία αυτή οι ΜΜΕ αποκτούν πρόσβαση σε εύχρηστες και φιλικές τεχνολογίες που δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιήσουν διαφορετικά και παρέχουν την δυνατότητα σε κάθε ΜΜΕ να βελτιώσει τις λειτουργίες της και να επιτύχει αποτελεσματικότερη και ανταγωνιστικότερη διαχείριση των εργασιών της, διασφαλίζοντας παράλληλα μείωση του κόστος, του χρόνου και των πόρων που δαπανά. Παράλληλα, με την ανάπτυξη ενός στοχευμένου συστήματος διαχείρισης γνώσης θα συνεισφέρει στην ταχύτερη ανεύρεση της κατάλληλης πληροφορίας για το κάθε μέλος του.

Επιπρόσθετα, το Επιμελητήριο Κέρκυρας θα προχωρήσει σε εγκατάσταση WLAN στο κτίριο του, παρέχοντας με αυτό τρόπο ευρυζωνικές υπηρεσίες στα μέλη του. Το έργο είναι ενταγμένο στο Ε. Π. “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, και συγχρηματοδοτείται σε ποσοστό 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και σε ποσοστό 20% από Εθνική Συμμετοχή. Η προθεσμία εκτέλεσης είναι έξι μήνες από την ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 413.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.