Οι εταιρείες Deloitte Bedrijfrevisoren, NASK και Inteco ανέλαβαν, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με τίτλο «Ενίσχυση των λειτουργικών πτυχών των εθνικών/κυβερνητικών ομάδων παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική (CERTs)».

Ο ENISA απαιτεί την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την ενίσχυση των εθνικών και κυβερνητικών ομάδων παρέμβασης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην πληροφορική. Οι απαιτούμενες υπηρεσίες υποδιαιρούνται σε 3 παρτίδες, με τις παρακάτω ειδικές απαιτήσεις για κάθε παρτίδα: α) Παρτίδα 1: λειτουργικά κενά και αλληλοκαλύψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, β) παρτίδα 2: προορατικός εντοπισμός των περιστατικών ασφάλειας δικτύου.

Ο ENISA στοχεύει να παράσχει υπηρεσίες με στόχο την απογραφή των διαθέσιμων μεθόδων, δραστηριοτήτων και πηγών πληροφοριών για τον προορατικό εντοπισμό των περιστατικών ασφάλειας δικτύου, που χρησιμοποιούνται ήδη ή πρόκειται να χρησιμοποιηθούν από τις εθνικές/κυβερνητικές ή άλλες ομάδες CERTs και γ) παρτίδα 3: ασφαλής επικοινωνία με τις ομάδες CERTs και λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στις 110.900 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.