Οι εταιρείες Epsilon, Telenavis και η ένωση των εταιρειών Άνκο - Terra κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά για το έργο "Διαχείριση δράσεων περιβάλλοντος και μεταφορών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών με χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και η συντήρηση αυτού" της νομαρχίας Αθηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη νομαρχία.

Στο έργο περιλαμβάνονται η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, η ανάπτυξη εφαρμογών, η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η προμήθεια γεωπληροφοριών (ψηφιακοί χάρτες – δεδομένα, δορυφορικές εικόνες), η εγκατάσταση των εφαρμογών, η μετάπτωση των υφιστάμενων ψηφιακών δεδομένων, η εισαγωγή των γεωπληροφοριών, η εκπαίδευση των χρηστών και η υποστήριξη κατά την περίοδο πιλοτικής και παραγωγικής λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 706.592 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και η χρονική διάρκειά του 14 µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης µε τον ανάδοχο.