Οι εταιρείες Q&R, SDC και Data Concept κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορά για το έργο "Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των Δ/νσεων Εργασίας και Μεταναστών και Αστικών Υποθέσεων Νομαρχίας Αθηνών και Συντήρηση αυτού" της Νομαρχίας Αθηνών.

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία και θέση σε λειτουργία ενός ΟΠΣ διαχείρισης των λειτουργιών των παραπάνω Διευθύνσεων, η δημιουργία και θέση σε λειτουργία ηλεκτρονικής πύλης πληροφόρησης και εξυπηρέτησης πολιτών σχετικά με θέματα των Δ/νσεων Εργασίας, Μεταναστών και Αστικών Υποθέσεων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης για 3 χρόνια με δικαίωμα της Νομαρχίας Αθηνών να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης με έγγραφη ειδοποίηση της αζημίως για την ίδια.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 296.572 ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ και η προθεσμία εκτέλεσής του 42 µήνες από την ανάθεση της σύµβασης.