Οι εταιρείες 1) Altec Integration, 2) Neuropublic και 3) Quality & Reliability κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση, υποστήριξη και επέκταση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος πληρωμών της ενιαίας αίτησης εκμετάλλευσης (Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε.) για τη διαχείριση των αιτήσεων του έτους 2010».

Αντικείμενου του συγκεκριμένου έργου είναι η συντήρηση του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε. που περιλαμβάνει το σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και όλων των συνοδευτικών υποσυστημάτων αυτού όπως Διαχείρισης Δικαιωμάτων, Διοικητικών Πράξεων, Εξαγωγής  Δείγματος με βάση την Ανάλυση Κινδύνων, Διοικητικών & Επιτόπιων Ελέγχων, Ποινών, Πληρωμών,  Στατιστικών, κ.λ.π. των ετών 2006, 2007, 2008 και 2009 για ένα ημερολογιακό έτος.

Ακόμα, το έργο περιλαμβάνει τη συντήρηση λοιπών εφαρμογών που διασυνδέονται άμεσα με το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε. και περιλαμβάνουν τις εφαρμογές διαχείρισης χρηστών, αχρεωστήτων,  λογιστηρίου, γεωργοπεριβαλλοντικών μέτρων, ανταλλαγής ILOTS και διαχείρισης αιτημάτων χαρτογραφικού υποβάθρου για ένα ημερολογιακό έτος.

Τέλος, η επέκταση του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε. που αφορά στην ανάπτυξη του απαραίτητου λογισμικού για την κάλυψη των αναγκών του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε σχετικά με τη διαχείριση των αιτήσεων ενίσχυσης, των δικαιωμάτων και των χρηματοροών για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων στον τομέα της γεωργίας για το έτος 2010.

Η επέκταση αφορά στο παραπάνω περιγραφόμενο λογισμικό και τα συνοδευτικά του υποσυστήματα για το νέο έτος, έτσι ώστε να λειτουργεί με τρόπο αντίστοιχο του 2009 συνδυάζοντας τα αλφαριθμητικά στοιχεία της αίτησης με τα χαρτογραφικά στοιχεία αγροτεμαχίων σε ενιαίo σύστημα βάσης δεδομένων.

Το νέο λογισμικό  θα ενσωματώνει όλες τις απαραίτητες τροποποιήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του Καν 73/2009 και των λοιπών κανονισμών που διέπουν την λειτουργία του Οργανισμού, καθώς και τις βελτιώσεις που διαπιστώνεται ότι απαιτούνται για την καλύτερη λειτουργία του συστήματος.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2.000.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.