Οι εταιρείες 1) Cyberce, 2) IMS και 3) Quality & Reliability (Q&R) κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Συντήρηση – Υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος ΝΑΤ».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού αφορά στην παροχή υπηρεσιών Συντήρησης Λογισμικού & Βάσης Δεδομένων, Τροποποίησης ή / και ανάπτυξης νέου λογισμικού και Επιτόπου Υποστήριξης – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας, για την απρόσκοπτη λειτουργία των εφαρμογών και των υποσυστημάτων του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΝΑΤ. Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:

α) Διορθωτικές ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπισθούν αλλαγές του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας ( όπως αλλαγές μισθολογίου , φορολογικές τροποποιήσεις,  αναδρομικές αποδοχές, διαφοροποίηση υπολογισμών και παρουσίασης κ.λ.π ), β) Διορθωτικές ενέργειες σε αστοχίες ή αδυναμίες του Λογισμικού Εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων αμέλειες και κακής ή και λανθασμένης χρήσης του λογισμικού εφαρμογών, γ) Ενέργειες για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας του Λογισμικού Εφαρμογών μετά από ελεγχόμενες παρεμβάσεις βελτίωσης μικρής κλίμακας τμημάτων του Εξοπλισμού Πληροφορικής που έχουν αποτέλεσμα την εμφάνιση σφαλμάτων, δ) Μικρής κλίμακας βελτίωσης του Περιβάλλοντος Χρήσης του Λογισμικού Εφαρμογών είτε αφορά υλοποίηση νέων τρόπων εμφάνισης και χρήσης των διαθεσίμων λειτουργιών και εφαρμογών , είτε αφορά νέους τρόπους παρουσίασης των δεδομένων ( π.χ βελτίωση καταχώρησης δεδομένων, λογισμικό ελέγχου, νέες εκτυπώσεις, προβολή στοιχείων και πληροφοριών) και ε) Ενέργειες όσον αφορά την βελτιστοποίηση της λειτουργίας της βάσης δεδομένων και δικτυακής απόδοσης.

Το έργο περιλαμβάνει, επίσης, Υπηρεσίες Επιτόπου Υποστήριξης – Μεταφοράς Τεχνογνωσίας των χρηστών και της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης του ΝΑΤ οι οποίες αφορούν στην παροχή με πλήρη απασχόληση ενός εξειδικευμένου στελέχους του Αναδόχου με άριστη γνώση του τεχνολογικού περιβάλλοντος του ΝΑΤ (Oracle RDBMS version 9 και των εργαλείων ανάπτυξης της Oracle) καθώς και με καλή γνώση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος Δημοσιών Ασφαλιστικών Οργανισμών με έμφαση σε θέματα συντάξεων, μισθοδοσίας, παροχών, Δημόσιου Λογιστικού. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 132.000, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.