Οι ενώσεις εταιρειών 1) Data Concept - Space Hellas, 2) SDC - Cosmos - Satways και η εταιρεία 1) Globitel κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο "Ανάπτυξη Έξυπνου Οικισμού στην κωμόπολη Αρχάνες του Δήμου Αρχανών της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας Κρήτης, με την ονομασία έξυπνος οικισμός Δήμου Αρχανών: e-Archanes".

Πιο αναλυτικά, αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη και εγκατάσταση των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη δημιουργία ενός “Έξυπνου Οικισμού” (e-Archanes) στο Δήμο Αρχανών της Περιφέρειας Κρήτης. Βασικός σκοπός του Έργου είναι να συμβάλει στην ουσιαστική αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών που διαμένουν, δραστηριοποιούνται ή επισκέπτονται τον Δήμο Αρχανών, να τους εξοικειώσει με τις νέες τεχνολογίες, προσφέροντας μέσω των ΤΠΕ αφενός βελτιωμένες ποιοτικά υπάρχουσες υπηρεσίες, αφετέρου νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας.

Επιπλέον, στα αναμενόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται: η αύξηση του ποσοστού χρήσης του Διαδικτύου και των υπηρεσιών που παρέχει, από τους δημότες του Δήμου Αρχανών, η ενίσχυση του βαθμού ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της τοπικής κοινωνίας δίνοντας βάρος στους βαθμούς προσαρμογής στις νέες τεχνολογίες και ενημέρωσης των ωφελειών που προκύπτουν από την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), η άρση της ψηφιακής απομόνωσης των τοπικών κοινωνιών και ιδιαίτερα των “απομακρυσμένων” και ορεινών περιοχών και η δημιουργία περιβάλλοντος ευνοϊκής αποδοχής των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την απόκτηση νέων επαγγελματικών δεξιοτήτων και τη διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των ανέργων.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.980.000, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.