Κατά τη διενέργεια του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού, που διεξήχθη σήμερα, για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», υποβλήθηκαν προσφορές από τις παρακάτω τρεις εταιρείες: Altec Integration Α.Ε., Globo Technologies Α.Ε. και Space Hellas Α.Ε. Η συνολική αξία του έργου είναι 4.748.611,60 ευρώ.