Σύμφωνα με ανακοίνωση της Altec, "Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι υπεγράφη το κείμενο της τελικής συμφωνίας μεταξύ της Altec, του βασικού της μετόχου του Αθ. Αθανασούλη και των τραπεζών Αγροτική Τράπεζα, Γενική Τράπεζα, EFG Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Εμπορική Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Κύπρου και Τράπεζα Πειραιώς, εξειδικεύοντας τους όρους και τις συμφωνίες του από 1/4/2009 μνημονίου συνεργασίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των μερών για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση της εταιρείας.

Επίσης, η Altec υπέγραψε τη σύμβαση μεταβίβασης του 60% των μετοχών, που κατείχε στην εταιρεία “Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Ανώνυμη Εταιρεία” με διακριτικό τίτλο “OTS A.E.”. Το ως άνω ποσοστό μεταβιβάσθηκε στην εταιρεία “Blue Value Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών και Επενδύσεων”, έναντι τιμήματος 4.000.000 ευρώ.