Οι Υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής της ΕΕ υπέγραψαν την Παρασκευή στο Ταλίν Εσθονίας την ψηφιακή διακήρυξη για τον εκσυγχρονισμό και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης των κρατών μελών.

Η ψηφιακή διακήρυξη υπογράφτηκε, παρουσία του Αντιπροέδρου για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, Άντρους Άνσιπ, από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ). Τα κράτη μέλη δεσμεύτηκαν να επιταχύνουν την εφαρμογή του κανονισμού για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής αναγνώρισης και εμπιστοσύνης για ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (eIDAS) και της αρχής «της μιας μόνο φοράς» για βασικές δημόσιες υπηρεσίες.

Οι Υπουργοί των κρατών μελών δεσμεύτηκαν, επίσης, να σχεδιάσουν και να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες, έχοντας ως γνώμονα τις αρχές της κεντρικοποίησης των χρηστών (όπως είναι η ψηφιακή αλληλεπίδραση, η μείωση του διοικητικού φόρτου, η ψηφιακή παροχή δημόσιων υπηρεσιών, η εμπλοκή των πολιτών, οι μηχανισμοί έννομης προστασίας και οι καταγγελίες).