Την πρώτη προσπάθεια για τη δωρεάν διάθεση γεωχωρικών δεδομένων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης, μέσω του διαδικτυακού τόπου www.geodata.gov.gr, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η ελεύθερη και άμεση πρόσβαση των πολιτών και των επιχειρήσεων σε γεωχωρική πληροφορία της Δημόσιας Διοίκησης, είναι αναγκαία προϋπόθεση για την πράσινη ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και κυρίως, για την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Επιπλέον, οδηγεί σε άμεση εξοικονόμηση πόρων τόσο για τη δημόσια διοίκηση, όσο και για επαγγελματίες, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της χώρας, ειδικά αυτή την κρίσιμη περίοδο. To geodata.gov.gr χρησιμοποιεί ως υπόβαθρα τους ορθοφωτοχάρτες της Κτηματολόγιο Α.Ε και τους ελεύθερους χάρτες της κοινότητας OpenStreetMaps, και δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να απεικονίσουν ή να «κατεβάσουν» στον υπολογιστή τους ελεύθερα δεδομένα μεταξύ άλλων: της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, του Οργανισμού Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας (ΟΚΧΕ), του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του ΥΠΕΚΑ.

Το geodata.gov.gr αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» (ΙΠΣΥΠ/ΕΚ «Αθηνά»), σε συνεργασία με τον ΟΚΧΕ, το ΥΠΕΚΑ και την Ομάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Γραφείου Πρωθυπουργού. Ο διαδικτυακός τόπος έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με λογισμικό ανοικτού κώδικα και στηρίζεται σε ανοικτά πρότυπα.