Η Xerox Hellas ολοκλήρωσε την υλοποίηση της σύμβασης με την Carrefour Μαρινόπουλος, για την παροχή στη γνωστή αλυσίδα υπηρεσιών διαχείρισης των εκτυπωτικών αναγκών της, αλλά και όλου του σχετικού εξοπλισμού.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες αφορούν στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στον Άλιμο και περιλαμβάνουν την ανάληψη της διαχείρισης του συνόλου των διαδικασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία του εκτυπωτικού εξοπλισμού της Carrefour Μαρινόπουλος, καθώς και με την παροχή νέου εξοπλισμού. Η επιλογή της Xerox βασίστηκε σε μία ολοκληρωμένη μελέτη του υφιστάμενου εκτυπωτικού περιβάλλοντος αλλά και των εκτυπωτικών αναγκών της Carrefour Μαρινόπουλος, που πραγματοποιήθηκε από το εξειδικευμένο προσωπικό της Xerox με τη συνεργασία και των εργαζομένων της Carrefour Μαρινόπουλος.

Η μελέτη αυτή έδειξε σημαντικά περιθώρια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών και μείωσης του κόστους παραγωγής, που μπορούν να επιτευχθούν με την αξιοποίηση των υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας της Xerox. Η διάρκεια της σύμβασης που υπογράφηκε είναι τετραετής, ενώ η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων υποδομής και η εκπαίδευση των 500 περίπου εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία της Carrefour Μαρινόπουλος διήρκεσε συνολικά δύο εβδομάδες. Μέσω της σύμβασης, η Carrefour Μαρινόπουλος αποδεσμεύει το προσωπικό της από τις διαδικασίες διαχείρισης βλαβών και αναλωσίμων εξοπλισμού, οι οποίες θα αποτελούν πλέον αντικείμενο του εξειδικευμένου help desk που παρέχει η Xerox.