Ο Δήμος Αθηναίων υπέγραψε πλαίσιο συνεργασίας με τη μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, με αντικείμενο το «Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Υποστήριξη Δράσεων Ανοιχτότητας».

Συγκεκριμένα, το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει του εξής κεντρικούς στόχους: να ενισχυθεί η διάδοση, η διάχυση, η έρευνα και η εφαρμογή ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία, την προώθηση και την επαναχρησιμοποίηση ανοιχτών δεδομένων, ανοιχτού περιεχομένου και λογισμικού στο χώρο της ψηφιακής οικονομίας, να αυξηθεί η τεχνογνωσία των μερών σε σχέση με τα θέματα αυτά και η υλοποίηση μελετών και προτύπων συστημάτων ανοιχτών τεχνολογιών διαμέσου της συνεργασίας με το δίκτυο διακεκριμένων επιστημόνων και μελών ΔΕΠ της Ελλάδας και του Εξωτερικού, μέλη της ΕΕΛ/ΛΑΚ και με τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, προσβλέποντας στην ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.

Στόχος επίσης είναι η συμβολή στην διαμόρφωση δράσεων Ψηφιακής Πολιτικής για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς πολίτες και επιχειρήσεις, πολιτικές ενίσχυσης της διαφάνειας, καταπολέμησης της γραφειοκρατίας καθώς και την βελτίωση της αποδοτικότητας των υπηρεσιών του Δήμου. Παράλληλα, η ΕΕΛ/ΛΑΚ στοχεύει να συμβάλλει στην «ανοιχτότητα» και ειδικότερα στην προώθηση και την ανάπτυξη των Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής.

Η συνεργασία στοχεύει στην προώθηση της «ανοιχτότητας» με την οργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων, με την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δήμου, με τη συνεργασία τόσο για την υποβολή προτάσεων όσο και για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων, με την παροχή τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δράσεων  «ανοιχτότητας» και με την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε θέματα ανοιχτών δεδομένων.