Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερείς, πολυμερείς και περιφερειακές Ε&Τ συνεργασίες», χρηματοδοτεί κοινά ερευνητικά έργα Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στόχος της Δράσης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για διεθνή συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη με αντίστοιχους φορείς της Τουρκίας, μέσω της εκτέλεσης ερευνητικών και τεχνολογικών έργων. Στο πλαίσιο της προκήρυξης διμερούς Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας  Ελλάδας -Toυρκίας  2010-2011, κατατέθηκαν συνολικά στη ΓΓΕΤ 119 προτάσεις, oι  οποίες  αξιολογήθηκαν και στη συνέχεια επιλέχθηκαν  29 για χρηματοδότηση.  O συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στις 420.000€.