Σχεδόν το 50% του κύκλου εργασιών αποτέλεσαν οι πωλήσεις της Austria Card για τον όμιλο Inform Λύκος το 2008, ενώ καθοριστική ήταν και η συμμετοχή της εταιρείας, ώστε ο όμιλος να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα κερδοφορίας.

Συγκεκριμένα, οι πωλήσεις του ομίλου Inform Λύκος διαμορφώθηκαν στα 127,9 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 60,3 εκατ. ευρώ ήταν οι πωλήσεις της Austria Card. Οι πωλήσεις του ομίλου ήταν κατά 74,2% αυξημένες σε σχέση με το 2007, παρά το γεγονός ότι η μητρική εταιρεία είχε οριακή μείωση πωλήσεων κατά 4,1% και η θυγατρική στη Ρουμανία επίσης μείωση πωλήσεων κατά 6,3%.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου αυξήθηκαν κατά 47,1% και  διαμορφώθηκαν στα  18,5 εκατ. ευρώ έναντι 12,5 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά. Η συμμετοχή της Austria Card στο αποτέλεσμα αυτό ανήλθε σε 11,1 εκατ. ευρώ, το οποίο όμως σε σχέση με το 2007 εν μέρει αντισταθμίστηκε από την μείωση κατά 32% στην μητρική και κατά 50% στην θυγατρική της στην Ρουμανία.

Η μείωση της κερδοφορίας στην μητρική οφείλεται στη μείωση των πωλήσεων κατά  1,3 εκατ. ευρώ και σε αύξηση του κόστους των γενικών εξόδων που αφορούν την λειτουργία του ομίλου. Στη Ρουμανία, η αρνητική οικονομική συγκυρία σε συνδυασμό με το κόστος λειτουργίας του νέου εργοστασίου είχε σαν αποτέλεσμα την επιβάρυνση της κερδοφορίας κατά  2,8 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη του ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε  6,5 εκατ. ευρώ έναντι  5,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% σε σύγκριση με το 2007.