Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην hellas online πραγματοποιήθηκε αλλά χωρίς –τελικά- τη συμμετοχή της Vodafone.

Η έκτακτη γενική συνέλευση της hellas online αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας έως του ποσού των € 9.332.704,20 με καταβολή μετρητών και έκδοση έως 31.109.014 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,30 η καθεμία και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των, κατά τον χρόνο της έκδοσης μετόχων, σε αναλογία 1 νέα μετοχή προς 5 παλαιές και τιμή διάθεσης των νέων μετοχών η οποία θα ορισθεί, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

Επίσης, αποφασίσθηκε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης. Η δε διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας και της τιμής διάθεσης κάθε μετοχής θα πιστωθεί στο λογαριασμό “Αποθεματικά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο”. Τα συνολικά κεφάλαια που αναμένει να αντλήσει η hellas online από την αύξηση κεφαλαίου εκτιμώνται στα 43 εκατ. ευρώ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, το ποσοστό της Vodafone υπολογίζεται ότι θα κατέλθει κοντά στο 15% έναντι 18,5% που είναι σήμερα. Οι λόγοι για τους οποίους ο όμιλος Vodafone αποφάσισε να μη συμμετάσχει στην α.μ.κ. της HOL δεν είναι ακόμα γνωστοί.