Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σύνδεση του 30% του αγροτικού πληθυσμού της Ένωσης που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος "ευρυζωνικότητα για όλους" μέχρι το 2010.

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορεί να μειώσει την απομόνωση των αγροκτημάτων και των επιχειρήσεων στην ύπαιθρο και να τις καταστήσει ανταγωνιστικότερες λόγω πρόσβασης στις διεθνείς αγορές και ταχύτερων και αποδοτικότερων συναλλαγών. Παράλληλα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συζητούν πρόταση της Επιτροπής για τη διάθεση επιπλέον ποσού 1 δισ. ευρώ για την ευρύτερη διάδοση της πρόσβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης.