Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τους Συντονιστές και τους Τεχνικούς Υπεύθυνους (Rapporteurs) των 7 Ομάδων Εργασίας της Ψηφιακής Ελλάδας 2020 για την περίοδο 1/10/2010 έως 15/6/2011.

Παράλληλα, αναρτήθηκαν για δημόσια διαβούλευση στο διαδίκτυο το κείμενο της Πολιτικής Πρότασης καθώς και το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Φόρουμ. Η Ψηφιακή Ελλάδα 2020 ξεκινάει τις εργασίες με τις εξής ομάδες/θεματικές ενότητες: α) Δημόσια Διοίκηση και κοινωνία, β) eΕπιχειρηματικότητα, γ) Παιδεία – Καινοτομία – Έρευνα, δ) Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση και Ψηφιακός Αλφαβητισμός, ε) Εμπιστοσύνη και ασφάλεια, στ) Διαλειτουργικότητα, Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), ζ) Ανοικτό Περιεχομένο και Δεδομένα και η) Δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς.

Κάθε Ομάδα θα διαθέτει ένα Συντονιστή και έναν Τεχνικό Υπεύθυνο (Rapporteur), τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των οποίων περιγράφονται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 19/9/2010 στη διεύθυνση apps.gov.gr/digi2020/app/.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να διαβάσουν και να σχολιάσουν τα κείμενα της Πολιτικής Πρότασης και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τις μέχρι σήμερα συνεδριάσεις της Οργανωτικής Επιτροπής. Τα δύο κείμενα της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμα στις διευθύνσεις www.co-ment.net/text/2547/ και www.co-ment.net/text/2546/.