Ο Άγγελος Παπασακελλαρίου, Προϊστάμενος της Μονάδας Α1β της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογών Προγραμμάτων ΚΠΣ του Υπουργείου Παιδείας, μιλάει για το σημαντικό έργο της Ψηφιοποίησης Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών, το οποίο και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Net Week: Τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο έργο ψηφιοποίησης και ποια η σημασία του για το Υπουργείο Παιδείας;

Άγγελος Παπασακελλαρίου: Το έργο της Ψηφιοποίησης Υλικού Δημόσιων Βιβλιοθηκών αφορά την επιλεκτική ψηφιοποίηση του υλικού όλων των δημοσίων βιβλιοθηκών της χώρας και προβλέπει τη δημιουργία μίας κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης και μίας ηλεκτρονικής βάσης των καταλόγων των δημοσίων βιβλιοθηκών, καθώς και τη διάθεση αυτών μέσω τεχνολογιών Web. Το πρώτο στάδιο του έργου αφορά την επιλογή του υλικού που θα ψηφιοποιηθεί -με κριτήρια την παλαιότητα, τη σπουδαιότητα, τα πνευματικά δικαιώματα, το είδος (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, κ.λπ.), την κατάσταση του υλικού και την αποφυγή της ψηφιοποίησης όμοιων ή διπλών αντιτύπων.

Σημαντικό του μέρος είναι και η συστηματική καταλογογράφηση του συνόλου του υλικού, καθώς τα υπάρχοντα στοιχεία των βιβλιοθηκών είναι ελλιπή. Βάσει των παραπάνω ενεργειών, θα γίνει μία πρώτη επιλογή 21 εκατ. σελίδων προτεινόμενων προς ψηφιοποίηση, εκ των οποίων και θα ψηφιοποιηθούν τελικά 15 εκατ. σελίδες.

Η ίδια η ψηφιοποίηση είναι το σημαντικότερο κομμάτι του έργου, αλλά και εκείνο που εγκυμονεί τους περισσότερους κινδύνους όσον αφορά την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, καθώς προθεσμία για την ολοκλήρωση του έργου είναι ο ερχόμενος Νοέμβριος.

Η ψηφιοποίηση θα λάβει χώρα στο φυσικό χώρο των δημοσίων βιβλιοθηκών και θα δημιουργήσει τριών ειδών αρχεία για κάθε τεκμήριο:
α) Το master file (tiff υψηλής ανάλυσης), το οποίο και θα αποτελεί πιστή αναπαράσταση πρωτοτύπου,
β) την εικόνα προβολής για το διαδίκτυο (σε μορφή jpeg) και
γ) την εικόνα προεπισκόπησης. Τέλος, το ψηφιοποιημένο υλικό θα είναι σε μορφή συμβατή με την τεχνολογία που χρησιμοποιείται από τις βιβλιοθήκες και το λογισμικό αυτοματοποίησής τους.

Net Week:  Με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της διάχυσης της γνώσης και της πρόσβασης του κοινού στο ψηφιοποιημένο υλικό;

Άγγελος Παπασακελλαρίου: Η τρίτη Δράση του έργου προβλέπει τη δημιουργία μίας κεντρικής ψηφιακής βιβλιοθήκης, καθώς και μίας ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων των καταλόγων των δημοσίων βιβλιοθηκών, στις οποίες θα έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό. Ο κόμβος θα περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες αναζήτησης και προβολής περιεχομένου και θα αναγνωρίζει διαφορετικά δικαιώματα σε διαφορετικές κατηγορίες χρηστών.

Η Δράση αυτή διασφαλίζει τη χρηστικότητα και βιωσιμότητα όλου του έργου, καθώς προβλέπει την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης, διαχείρισης και διάθεσης του ψηφιοποιημένου υλικού. Παράλληλα, μέσα από ένα ολοκληρωμένο επικοινωνιακό σύστημα, θα γίνει η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των τελικών ωφελούμενων.

Net Week: Ποια είναι κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη του συγκεκριμένου έργου;

Άγγελος Παπασακελλαρίου: Η ψηφιοποίηση μας επιτρέπει να διαφυλάσσουμε την πολιτισμική μας κληρονομιά επ’ άπειρο, αλλά και να επιτρέπουμε την πρόσβαση του ευρύτερου κοινό σε αυτήν. Η ψηφιοποίηση του υλικού των Δημόσιων Βιβλιοθηκών επιτρέπει, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κόστους διατήρησης και συντήρησής του, την ταυτόχρονη και εξ’ αποστάσεως πρόσβαση μεγάλου αριθμού χρηστών σε αυτό, τη διευκόλυνση της έρευνας και τη  διάχυση της γνώσης μέσω της χρήσης ΤΠΕ. Η πολλαπλασιαστική αξιοποίηση του υλικού των βιβλιοθηκών δημιουργεί προϋποθέσεις για τη μέγιστη δυνατή χρήση και διάδοση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς.