Η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. κήρυξε Άγονο τον Πρόχειρο Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 1:

«Παραμετροποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 87 μη συγχωνευόμενων Δήμων για την εφαρμογή του Προγράμματος «Καλλικράτης» των έργων με τίτλο: «Παραμετροποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων 23 μη συγχωνευόμενων Δήμων για την εφαρμογή του Προγράμματος “Καλλικράτης”».