Το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας κήρυξε ως άγονο το διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της ΚτΠ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται πως στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχε αρχικά καταθέσει προσφορά η εταιρεία ΜΕΛΚΑΤ. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.306 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.