Οι ενώσεις εταιρειών: 1. Διαδικασία - ΣΟΛ Ορκωτοί Ελεγκτές, 2. KPMG - European Profile, 3. Deloitte Business Solutions-Deloitte- Planet-KLC Law Firm, 4. ICAP-Grant Thornton, 5. PricewaterhouseCoopers Business Solutions - PricewterhouseCoopers - Kantor - Remaco, 6. Ernst & Young-Πλατής Αναστασιάδης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία κατέθεσαν προσφορές για το έργο: «Διενέργεια και Τεχνική Υποστήριξη Διαδικασιών Συγχωνεύσεων/Καταργήσεων Φορέων του Δημοσίου».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι: 14.514.000 ευρώ.