Οι ενώσεις εταιρειών 1) Algosystems - Ερατοσθένης, 2) Globo - AMS, 3) Byte Computer – IID - IMC, 4) Singularlogic Integrator - Uni Systems, 5) Intracom IT Services - Intrasoft International - ΝΙΚΕΠΑ, καθώς και η εταιρεία 6) Profile κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό -που έληγε σήμερα- και αφορά στο έργο με τίτλο «Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας διοικητικού και δικαστικού χαρακτήρα». Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση και παροχή ενός συνόλου από ψηφιακές υπηρεσίες και τη μηχανογραφημένη λειτουργία των τμημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το Έργο συνίσταται στην υλοποίηση των Υποέργων 1 «Προμήθεια εξοπλισμού κεντρικής υποδομής για την υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών» και 2 «Ανάπτυξη εφαρμογών και συστήματος» του Έργου «Ψηφιακές υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας Διοικητικού και Δικαστικού  χαρακτήρα».

Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΤΠΑ και από Εθνικούς Πόρους και ο χρόνος υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 13.274.965 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.