Η Lavisoft Συστήματα Πληροφορικής ολοκλήρωσε την υλοποίηση του Συστήματος Κοστολόγησης Παραγωγής Οινοποιείου στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου.

Το Σύστημα Κοστολόγησης Παραγωγής Οινοποιείου αποτελεί μέρος του εξελιγμένου ERP ERMIS (σύστημα διαχείρισης εταιρικών πόρων) της Lavisoft.

Με το υποσύστημα αυτό, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λήμνου θα είναι σε θέση να υπολογίζει το ακριβές κόστος παραγωγής τόσο για τα ημιέτοιμα προϊόντα (κρασιά χύμα) όσο και για τα τελικά προϊόντα (εμφιαλωμένα κρασιά). Η εφαρμογή υπολογίζει αυτόματα τα κόστη λαμβάνοντας υπόψη τις αναλώσεις πρώτων και βοηθητικών υλών, το εργατικό κόστος, τις αποσβέσεις των παγίων που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία και των γενικών βιομηχανικών εξόδων που αφορούν την κάθε φάση της παραγωγής (οινοποίηση ή εμφιάλωση) με βάση τα στοιχεία που αντλούνται από τα αντίστοιχα Υποσυστήματα του ERP ERMIS, Γενικής Λογιστικής, Αποθήκης, Παρακολούθησης Παγίων και Μισθοδοσίας από το HRMaster.

To αποτέλεσμα της διαδικασίας θα παράγει πληροφορίες για την επιχείρηση που θα απεικονίζουν, όχι μόνο το συνολικό κόστος κάθε παραγόμενου προϊόντος, αλλά και τον τρόπο που αυτό συντίθεται, ώστε να είναι σε θέση η Ένωση να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές παρεμβάσεις τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στο καθορισμό της εμπορικής της πολιτικής, με ασφαλή τρόπο.