Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διακήρυξε διαγωνισμό που αφορά σε έργο με τίτλο «Εργολαβία συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων».

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 14 Νοεμβρίου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 230.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.