Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) προκήρυξε διαγωνισμό με τίτλο «Μίσθωση, εγκατάσταση και υπηρεσίες μετάπτωσης, κατάρτισης και συντήρησης εκτυπωτικών συστημάτων πληροφορικής».

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η μίσθωση και εγκατάσταση τριών (3) εκτυπωτών συνεχούς εντύπου μαζί με τις μηχανές εκτύλιξης/ανατύλιξης που θα τοποθετηθούν σε παράλληλη διάταξη στο χώρο των Εκτυπωτικών Συστημάτων της ΓΓΠΣ. Το έργο έχει τριετή χρονική διάρκεια ενώ το τίμημά του ανέρχεται στο 1.217.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.