Από την εποχή των απαρχαιωμένων πληροφοριακών συστημάτων στην εποχή υποδομών επιχειρησιακής ευφυΐας.

Ως απαρχαιωμένο σύστημα ή αλλιώς Legacy System ορίζεται οποιοδήποτε Π.Σ το οποίο δεν δύναται να τροποποιηθεί ή να εξελιχθεί μέσα σε αποδεκτά χρονικά πλαίσια, ώστε να καλύψει άμεσα τις εκάστοτε ανάγκες της επιχείρησης από την οποία χρησιμοποιείται. Τα συστήματα αυτά, υποστηρίζονται από υπολογιστές παλιάς τεχνολογίας, όπου τις περισσότερες φορές το λογισμικό ή τα ανταλλακτικά τους δεν βρίσκονται εύκολα στην αγορά.

Απαρχαιωμένα συστήματα
Παρ’ όλη την πληθώρα νέων τεχνολογιών τόσο σε software όσο και σε hardware, περίπου το 80% ανήκει στην κατηγορία των απαρχαιωμένων συστημάτων. Πρόσφατη μελέτη της internation Data Corp. έδειξε ότι πάνω από 200 δισ. γραμμές απαρχαιωμένου κώδικα (legacy code) σε πάνω από 10.000 mainframes, εξακολουθούν να υπάρχουν ως σήμερα. Τέτοια συστήματα καλύπτουν τις ανάγκες τραπεζών, νοσοκομείων, δημόσιων υπηρεσιών κ.α. Τα βασικά τους μειονεκτήματα είναι:

1. Αναπτύχθηκαν με την χρήση παλιών τεχνολογιών που δεν υπάρχουν και δεν υποστηρίζονται ως σήμερα.
2. Αναπτύχθηκαν σε μεγάλο βάθος χρόνου από αρκετούς και διαφορετικούς ανθρώπους.
3. Δεν υπάρχει καταγεγραμμένος ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν. Ακόμη πιο έντονο είναι το φαινόμενο της έλλειψης τεχνικών προδιαγραφών που περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάστηκαν. Η απουσία των παραπάνω τα καθιστά απρόσιτα ως προς την  επέμβαση και συνάμα αδύναμα ως προς στην εξέλιξή τους.

Οι τρεις αυτοί παράγοντες καθιστούν τη συντήρησή τους δύσκολη, οικονομικά ανυπόφορη και πάνω απ’ όλα μη εξελίξιμη. Επιπρόσθετα, ο εντοπισμός εξειδικευμένων ανθρώπων ικανών να καλύψουν τέτοιου είδους συστήματα, είναι πολύ δύσκολος ως και κάποιες φορές ακατόρθωτος.

Τι είναι το business intelligence
Business intelligence είναι η συλλογή δεδομένων σε όλα τα επίπεδα εργασίας μιας επιχείρησης με στόχο την επεξεργασία τους και κατ’ επέκταση την παραγωγή πολύτιμης πληροφορίας για αυτήν. Επιπλέον, μπορεί να περιγραφεί ως ο τρόπος με τον οποίο τεράστιοι όγκοι διάσπαρτης πληροφορίας αξιοποιούνται σε πολύτιμη για την εταιρεία, γνώση. Για να γίνει πιο κατανοητή η χρήση τέτοιων συστημάτων θα αναφέρω μερικούς τύπους ερωτημάτων που θα μπορούσαν να απαντηθούν από αυτά:

1. Ποια είναι η διαφορά στο ποσοστό μεικτού κέρδους των προϊόντων λιανικής που προωθήθηκαν μεταξύ βόρειας και ηπειρωτικής Ελλάδας την προηγούμενη χρονιά ;
2. Ποιοι πελάτες είναι πιθανόν να είναι πιο κερδοφόροι, πότε, και σε ποιο βαθμό ;

Είναι προφανές, ότι η απάντηση σε τέτοιου είδους ερωτήματα, απαιτεί επεξεργασία σε μεγάλο όγκο δεδομένων, με ακρίβεια και πάνω από όλα σε χρόνους αποδεκτούς από τον τελικό χρήστη. Μεγάλη καινοτομία επίσης των συστημάτων αυτών είναι η δυνατότητα εκτέλεσης τέτοιων σύνθετων ερωτημάτων από χρήστες που δεν είναι ειδικοί στο χώρο και βέβαια δεν διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις πάνω στην υποδομή της εκάστοτε βάσης δεδομένων.

Τα οφέλη μιας τέτοιας λύσης μπορεί να εφοδιάσουν τα στελέχη των επιχειρήσεων με καλύτερα αποδεικτικά στοιχεία και εργαλεία ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης. Το αποτέλεσμα είναι η ενδυνάμωσή τους για τη λήψη καλύτερων δυνατών αποφάσεων, μικρών ή μεγάλων, σε καθημερινή βάση, ακόμα και σε πραγματικό χρόνο.


Από το παλιό στο καινούργιο
Πόσο εύκολο είναι όμως να μεταβεί ένα απαρχαιωμένο σε μιας νεότερης μορφής σύστημα και ποιες είναι οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για την περαιτέρω χρήση των Business Intelligence δυνατοτήτων; Το ερώτημα είναι ιδιαίτερα τεχνικό και σίγουρα δεν μπορεί να απαντηθεί σε μερικές μόνο γραμμές. Ανάλογα με το μέγεθος, την πολυπλοκότητα, την υποδομή και μια σειρά άλλων παραμέτρων μπορεί να καθοριστεί η ευκολία ή η δυσκολία μιας τέτοιας μετάβασης. Αναμφισβήτητο είναι πάντως το γεγονός ότι πρόκειται για μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις σε όλα τα στάδια υλοποίησής της.

Στη βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μεθοδολογιών που μπορεί να ακολουθήσει κανείς για να πραγματοποιήσει μια τέτοια διαδικασία. Εντύπωση όμως μου έκανε το γεγονός ότι πέραν της θεωρητικής αξίας που διέθεταν (στηριζόμενες πάντα σε αυστηρά επιστημονικές αρχές και κανόνες) καμία από αυτές δεν παρουσίαζε την εφαρμογή της σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Ετσι, αποφάσισα να προχωρήσω στην υλοποίηση ενός νέου μοντέλου το οποίο θα το εφάρμοζα σε πραγματικό έργο, επιβεβαιώνοντας έτσι την ορθή λειτουργία του. Το μοντέλο ολοκληρώθηκε το 2005 (Safe More Methodology) και εφαρμόστηκε με απόλυτη επιτυχία στο Εθνικό Τυπογραφείο Της Ελλάδος, στα πλαίσια έργου μετάβασης του υποσυστήματος πωλήσεων Φ.Ε.Κ σε νεότερο περιβάλλον εργασίας.

 Τέλος, θα ήθελα να τονίσω τη σημαντικότητα της έρευνας και της εφαρμογής νέων μεθοδολογιών-τεχνολογιών στις ανάγκες του σήμερα. Τα Business Intelligence (ΒΙ) συστήματα παρέχουν καινοτόμες λύσεις σε διάφορες απαιτήσεις που απορρέουν από την πολυπλοκότητα που διέπει το περιβάλλον μας. Στο μέλλον η ανάγκη των ΒΙ θα αυξηθεί με τον ίδιο ρυθμό που θα αυξηθούν οι προσδοκίες των χρηστών. Υπάρχει λοιπόν, επιτακτική ανάγκη για τις εταιρείες και τους οργανισμούς που θέλουν να παραμείνουν ανταγωνίσιμοι, να υιοθετήσουν και να μελετήσουν σε βάθος τέτοιου είδους λύσεις.