Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Forthnet μέχρι του ποσού των €29.143.372,50 με την καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της και την έκδοση έως 97.144.575 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30 € η κάθε μία (στο εξής η «Αύξηση» και οι «Νέες Μετοχές», αντίστοιχα), σε αναλογία 15 Νέες Μετοχές προς 2 παλαιές, και τιμή διάθεσης που θα ορισθεί με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου η εταιρεία να αντλήσει κεφάλαια μέχρι του ποσού των € 30,2 εκατομμυρίων.

Δόθηκε επίσης τετράμηνη προθεσμία για την καταβολή της αύξησης η οποία θα αρχίζει από την ημερομηνία της λήψης της απόφασης του ΔΣ, με την οποία θα καθοριστεί η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, κατ’ εξουσιοδότηση της Συνέλευσης, δυνάμενη να παραταθεί για ένα ακόμη μήνα. Τέλος, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι η μέτοχός της, Forgendo Limited, δήλωσε εγγράφως τη θετική της πρόθεση ως προς τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Αναφορικά με τη μέτοχο Cyrte Investments BV αυτή δήλωσε την αρνητική πρόθεσή της ως προς τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της Forthnet για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, διατηρώντας, ωστόσο, επιφύλαξη ως προς τη διαμόρφωση γνώμης σχετικά με τη διατήρηση των υφιστάμενων μετοχών της ανάλογα με τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη.