Οι πωλήσεις του ομίλου Quest Συμμετοχών ανήλθαν σε 353,4 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 12%, με τα κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) να διαμορφώνονται στα 24,066 εκατ., έναντι 19,861 εκατ. το 2014.

Τα έσοδα της μητρικής εταιρείας Quest Holdings ανήλθαν σε 4,537 εκατ., ενώ το EBITDA ανήλθε σε 1,65 εκατ. Στον κλάδο της Πληροφορικήες, οι πωλήσεις της Info Quest Technologies ανήλθαν σε 112,3 εκατ., μειωμένες κατά 6%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 2,283 εκατ. και τα κέρδη προ φόρων σε 1,001 εκατ., έναντι 1,051 εκατ. Οι πωλήσεις του Ομίλου UniSystems  ανήλθαν σε 69,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 8%, ενώ το EBITDA ανήλθε σε 1,792 εκατ., έναντι 4,784 εκατ. Οι πωλήσεις της Quest on Line (you.gr) ανήλθαν σε 9,7 εκατ., σημειώνοντας πτώση 5%, οι πωλήσεις της iSquare ανήλθαν σε 70,3 εκατ., αυξημένες κατά 63% και οι πωλήσεις της iStorm ανήλθαν σε 13,1 εκατ., αυξημένες κατά 19%. Τέλος, στον κλάδο διαχείρισης ηλεκτρονικών συναλλαγών, οι πωλήσεις της Cardlink ανήλθαν σε 13,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 35,5%. Το EBITDA ανήλθε σε 2,293 εκατ., έναντι 1.881 χιλ., οι ζημιές προ φόρων ανήλθαν σε 1.363 χιλ. έναντι ζημιών 1.097χιλ., ενώ οι ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 917 χιλ. έναντι ζημιών 882 χιλ. το 2014.