Σε ένα ιδανικό πλαίσιο διαχείρισης υπηρεσιών, ο εκάστοτε οργανισμός οφείλει να προσμετρά τις επιχειρησιακές του διαδικασίες έναντι μιας τυποποιημένης κλίμακας ωριμότητας.

Παρακάτω αναφέρονται με συνοπτικό χαρακτήρα προτεινόμενα επίπεδα επιχειρησιακής ωριμότητας.

1ο Επίπεδο: Ad-hoc ITSM – αναφέρεται στην σποραδική χρήση πρακτικών διαχείρισης υπηρεσιών. Συνήθως, η δραστηριότητα είναι πρωτοβουλία στελέχους και όχι του οργανισμού. Δεν ακολουθούνται πολιτικές -είτε επειδή δεν είναι καταγεγραμμένες ή είναι αρκετά παλαιές ώστε να μην εξυπηρετούν τον σκοπό τους. Ο οργανισμός δεν διαθέτει την απαιτούμενη γνώση συνολικού κόστους ανά παρεχόμενη υπηρεσία.

2ο Επίπεδο: Repeatable ITSM – τηρούνται διεργασίες κατ’ ανάγκη τροποποιημένες ώστε να καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες υπηρεσίας. Πλέον ο οργανισμός υποστηρίζει πρωτοβουλίες διαχείρισης υπηρεσιών και έχει θεσπίσει πολιτικές διαχείρισης συμβάντων και διαχείρισης αλλαγών, με καταγεγραμμένες διαδικασίες με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων στελεχών της υπηρεσίας.

3ο Επίπεδο: Defined ITSM – τεχνικές προδιαγραφές εξυπηρετούν επιχειρησιακές ανάγκες μέσω χρήσης βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης υπηρεσιών. Υπάρχουν σαφείς ενδείξεις τήρησης καθηκοντολογίου καθώς και σχέσεων μεταξύ διεργασιών όπως incident management και problem management. Πλέον παράγονται εβδομαδιαία status reports για τα Known Errors και το CMDB συνδέεται άρρηκτα με τα υψηλού ρίσκου συμβάντα που αντιμετωπίζει ο οργανισμός.

4ο Επίπεδο: Integrated ITSM – Οι πρακτικές διαχείρισης υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται υποβάλλονται σε έναν κύκλο συνεχούς βελτίωσης. Η διαχείριση διάρθρωσης πλέον αφορά το auto-discovery των στοιχείων υπηρεσιών ενώ το release management εξετάζει ειδικές περιπτώσεις όπως τα releases με συμβάντα που προέκυψαν τις πρώτες 48 ώρες μετά την έκδοσή τους.

5ο Επίπεδο: Optimized ITSM – Υφίσταται μια τυποποιημένη σειρά ITSM templates που είναι εφαρμόσιμα σε όλο το εύρος του οργανισμού. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες συνεχούς ανανέωσης κατάστασης στοιχείων, πρόληψης συμβάντων, on-demand reporting ωθούν τον οργανισμό να πρωτοστατεί στο πεδίο αγοράς διαχείρισης υπηρεσιών. Το ITSM λειτουργεί ως αναπόσπαστο κομμάτι όλων των υπηρεσιών -όχι μόνο στη λειτουργία υπηρεσιών, αλλά στον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτών.