Διαβούλευση πρόχειρου διαγωνισμού για τη «Διασύνδεση κέντρων δεδομένων και υπηρεσιών του ΕΔΕΤ»

για συμβάσεις τύπου IRU (Indefeasible Right of Use) στο πλαίσιο του υποέργου «Επέκταση του δικτύου οπτικών ινών του ΕΔΕΤ Α.Ε.» της Πράξης «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της δημιουργίας ενεργειακά αποδοτικού κέντρου δεδομένων».