Η Κοινωνία της Πληροφορίας διεξάγει διαγωνισμό με τίτλο «Σχέδιο Δράσης μοντελοποίησης της ηλεκτρονικής αυτοδιοίκησης και της ηλεκτρονικής αποκεντρωμένης διοίκησης».

Η προθεσμία κατάθεσης προσφορών λήγει στις 4 Αυγούστου 2011. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 258.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.