Έργο για την προμήθεια τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης, τερματικών και αντίστοιχου εξοπλισμού τηλεμετρίας, καθώς επίσης και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών μέτρησης, δοκιμών και ελέγχου μετρητών μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ).

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου διαμορφώνεται στα 33,5 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς ΦΠΑ. Το εν λόγω σύστημα θα εγκατασταθεί σε περιοχή των Αθηνών, σε χώρο ιδιοκτησίας της ΔΕΗ ΑΕ και αφορά τον σχεδιασμό, μελέτη και κατασκευή του συνόλου του προσφερόμενου συστήματος τηλεμέτρησης και επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων (κύριου και εφεδρικού), που με τη σειρά του θα επιτρέπει  τη δυνατότητα επικοινωνίας με 100.000 μετρητές, την προμήθειά και εγκατάστασή του, τις δοκιμές, τη θέση σε λειτουργία και την παράδοσή του στη ΔΕΗ ΑΕ.

Επίσης, το έργο θα περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση και ένταξη στο σύστημα μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας μαζί με modem κινητής τηλεφωνίας, των μετρητικών διατάξεων 60.000 μεγάλων πελατών χαμηλής τάσης, του δικτύου διανομής που ανήκει στο διασυνδεδεμένο και μη σύστημα και την παροχή όλων των σχετικών υπηρεσιών για την άρτια κατασκευή του έργου.

Τέλος, ως προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής, αλλά και άνοιγμα των προσφορών έχει οριστεί η Παρασκευή, 17  Φεβρουαρίου 2012.