Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκήρυξε διαγωνισμό για τη συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του Δήμου για διάστημα δύο ετών, με δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης για επιπλέον διάστημα ενός έτους.

Οι προσφορές θα υποβάλλονται από σήμερα μέχρι την Τρίτη 20/2/2018 (καταληκτική ημερομηνία). Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 26/2/2018.